“ High Score Onderwijshulp helpt uw kind graag naar een beter resultaat! ”

High Score Onderwijshulp

  • aanbod-hsBijles vanaf groep 2 t/m 8, alle typen onderwijs
  • Huiswerkbegeleiding in Amsterdam, alle typen onderwijs
  • Voorbereiding Entreetoets groep 5, 6, 7 basisonderwijs
  • Voorbereiding Cito-toets/ Eindtoets groep 8 basisonderwijs
  • Voorbereiding Examens Voortgezet onderwijs VMBO, HAVO, VWO
  • Hulp bij schrijven verslagen, werkstukken en scripties.
  • Hulp bij “Leren-Leren”
  • Aanleren sociale vaardigheden
  • Aanleren communicatieve vaardigheden

Bij alle vormen van bijles en huiswerkbegeleiding wordt er ook gelet op schoolse vaardigheden.
Een juiste schoolse houding zal worden gestimuleerd. Wij werken aan opbouw van concentratie, doorzettingsvermogen en schoolmotivatie.

High Score zal alles op alles zetten om tot hogere resultaten te komen op het gebied van onderwijs en persoonlijke ontwikkeling!

Hieronder het aanbod op een rij met een korte uitleg:

Bijlessen Amsterdam:
Helpen je de achterstand in een bepaald vak weg te werken of extra uitleg te krijgen over de bepaalde onderwerpen van een vak die je na klassikale behandeling nog niet begrijpt. Wij geven bijles aan kinderen vanaf groep 2 en besteden extra aandacht aan taal, rekenen, lezen, schrijven, studievaardigheden etc. In principe kan je aan alle schoolvakken werken bij High Score. Je kunt High Score zien als een verlenging van je schooldag want we doen bij High Score hetzelfde als wat je op school doet “onder extra begeleiding”! Met de bijlessen richten wij ons voornamelijk op alle onderdelen van Taal en Rekenen.

Huiswerkbegeleiding Amsterdam:
Huiswerkbegeleiding: als je extra begeleiding nodig bij het maken van je huiswerk. Tevens als je hulp nodig hebt bij het organiseren, plannen en structureren van je huiswerk. Door het aanleren van snelle en effectieve studievaardigheden die bij jou passen, kun je zelfstandig en met succes je school vervolgen. Als je je aanmeldt voor huiswerkbegeleiding volgt er een intakegesprek, waarin we samen met jou kijken welke kwaliteiten je al hebt en aan welke vaardigheden je nog wilt werken.

Voorbereiding Cito-toets/ Eindtoets Amsterdam:
De Eindtoets is een leer- of schoolvorderingentoets. De specifieke functie van de Eindtoets is het geven van onafhankelijke informatie voor de keuze van een brugklastype. De resultaten van de Eindtoets ondersteunen de leerling, de ouders en natuurlijk de leerkracht bij het kiezen van een brugklastype. Dit type toets levert indirect een afgewogen meting van factoren die van groot belang zijn voor toekomstig schoolsucces, zoals intelligentie, leertempo, nauwkeurigheid, concentratie en doorzettingsvermogen. Wij helpen leerlingen met de voorbereiding van de Entreetoets groep 7 en de Cito-toets groep 8. Dit doen wij in de vorm van een training waarbij wij aandacht besteden aan individuele onderwijsbehoeften, afnemen van Entree/Cito-toetsen om gewend te raken met de toets en een training waarbij we gebruik maken van verschillende toetsmaterialen. Tijdens de training werken wij ook aan andere schoolse vaardigheden zoals verminderen faalangst, werken aan concentratie etc. Dit om zo goed mogelijk voorbereid je eindtoetsen in te gaan!

Hulp bij voorbereiding Entreetoets groep 5, 6 en 7:
Binnenkort doet uw zoon of dochter op school mee aan de Entreetoets. De resultaten van deze toets laten zien hoe uw kind ervoor staat op het gebied van Taal, Rekenen, Wiskunde en Studievaardigheden. In een oogopslag ziet u waar uw kind goed in is en waar extra oefening nodig is. High Score richt zich op alle onderdelen die getoetst zullen worden. De leerlingen zullen oefenen met de verschillende vraagvormen en leren de vragen goed te interpreteren. Vaak is het namelijk het geval dat de leerlingen de vraagstelling niet begrijpen en hierdoor een verkeerd antwoord geven. Het is erg belangrijk dat de leerlingen de vraag wel snappen zodat zij hier wel een correct antwoord op kunnen geven. De Entreetoets vormt samen met de Eindtoets (Cito-toets) en de LVS-toetsen een leerling- en onderwijsvolgsysteem. Er is een Entreetoets voor groep 5, 6 en 7. De Entreetoets bestaat uit taken voor Taal, Rekenen, Wiskunde en Studievaardigheden. Er zijn in totaal 16 taken met per taak ongeveer 25 tot 30 opgaven. Daarnaast bevat de toets een aantal optionele taken. De opgaven in de toets zijn meerkeuzevragen. zij gaan over leerstof die de leerlingen hebben gehad.

Leerlingen met leerachterstand Amsterdam:
Leerlingen die naar verwachting naar het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) gaan, doen wel mee aan de Eindtoets. Leerlingen met een grote leerachterstand vragen intensieve begeleiding. High Score wil kinderen met leerachterstanden helpen om alsnog zo goed mogelijk mee te kunnen doen met de Eindtoets en alsnog zo goed mogelijk te scoren en goed in te stromen naar het Voortgezet Onderwijs.

Voorbereiding en oefenen examens VO Amsterdam:
Zit jij in het examenjaar van het Voortgezet Onderwijs en moet je dit jaar examens doen maar weet je niet wat je te wachten staat en ben je hier nogal zenuwachtig/ onzeker over? Via High Score kan je examentraining volgen en je voorbereiden op zowel de schriftelijke als mondelinge examens. Ook kan je hulp krijgen bij het maken van je profielwerkstuk of andere werkstukken. Tevens kan je hulp krijgen bij het maken van je leesdossiers en analyse maatschappelijk vraagstuk.

© 2024 High Score Onderwijshulp | Algemene voorwaarden
Website developed by: www.designendrukwerk.nl